Obchodní podmínky

Společnosti

Vybav si dům s.r.o.
Poušov 1007 , Stařečka
67401 Třebíč
IČO:07793171 DIČ:CZ 07793171

(dále též jen jako “Prodávající”)

 1. Úvodní ustanovení

  Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží/digitálního obsahu a/nebo provedení díla (dále též jen jako „zboží“ a/nebo „dílo“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách www.drevenapohlednice.com (dále též jen jako “e – shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 2. Obchodní podmínky

  OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí služby, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží a/nebo provedení díla či poskytnutí služby z nabídky Prodávajícího v rámci e – shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy.

  Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními OP.

  Provedením registrace a zřízením účtu ve smyslu bodu 3.1. těchto OP (dále též jen jako „Účet“) a dále vždy a/nebo podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje registrovaný zřizovatel Účtu, resp. Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření smlouvy.

  Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Oznámení provede Prodávající uveřejněním nového znění OP v rámci příslušné sekce e – shopu. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých.

  Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Kupujícího (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec.

 3. Objednávka zboží/díla/služeb a smlouva

  1. Objednávku je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky v rámci e – shopu, vždy však jen po seznámení se s těmito OP a jejich odsouhlasení.

   Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Dokončit objednávku” v rámci e – shopu.

  2. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření smlouvy kupní a/nebo o dílo a/nebo o zajištění služby. Smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. A to tak že neobsahuje nevhodný obsah.

   Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

  3. Nepřijme-li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, smlouva uzavřena není. Prodávající není povinen objednávku přijmout.

  4. Na základě uzavřené smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží/digitální obsah a/nebo provést dílo či poskytnout službu dle uzavřené smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a/nebo k dílu a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah a/nebo dílo a/nebo předmět služby převzít a zaplatit za to Prodávajícímu sjednanou cenu, poštovné a balné (expediční poplatky).

  5. Smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

 4. Kupní cena zboží, cena díla a/nebo služby, poštovné a balné – výše a splatnost

  Kupní cena zboží, cena díla a/nebo služby se určí podle ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží/díla/služby uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku. Cena je vždy stanovena včetně DPH.

  Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná okamžikem uveřejnění na serveru www.drevenapohlednice.com.

  Cena zboží je vždy splatná bezhotovostním převodem před dodáním zboží/provedením díla či služby, po přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím.

  V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané ceny a/nebo poštovného a balného se příslušná smlouva ruší, a to od počátku.

 5. Dodání zboží/provedení díla nebo služby

  Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se Prodávající vyexpedovat Kupujícímu zboží, provést dílo či poskytnout službu ve lhůtě do 10–ti pracovních dnů po zaplacení ceny. Ve výjimečných případech (např. údržba nebo oprava strojů v Provozovně) může dojít k prodloužení doby potřebné na vyexpedování.

  Není-li dohodnuto jinak, je místem dodání zboží, provedeného díla či výsledku služby adresa Kupujícího uvedená v rámci území ČR nebo SR. Kupující je povinen řádně dodané zboží, dílo či výsledek služby převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit (zpravidla osobě, která provádí doručení) či elektronicky při odpovídajícím druhu dodávky.

  Dodání zboží/díla/výsledku služby zajišťuje Prodávající prostřednictvím České Pošty.

 6. Množství a jakost, práva z vad, reklamační řád

  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží/dílo/služba při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

  1. má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na její povahu a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se hodí k účelu, kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. je v odpovídajícím množství, kvalitě, míře nebo hmotnosti a
  4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží/díla/výsledku služby provést jeho prohlídku. Je-li dodáno s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o.z.).

  Pokud zboží/dílo/výsledek služby při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou, má Kupující právo na to, aby jej Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

  Práva z vad (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně, nebo e – mailem na adresu info@drevenapohlednice.com Reklamaci Prodávající vyřídí, nebude-li s Kupujícím dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamované zboží/dílo/výsledek služby Kupující, po vyzvání Prodávajícím, odesílá na adresu sídla Prodávajícího kde je též zajišťován záruční servis.

  Po obdržení reklamovaného zboží/díla/výsledku služby Prodávající Kupujícímu obratem e - mailem zašle potvrzení o reklamaci - Reklamační protokol.

  Uzná-li Prodávající reklamaci za oprávněnou, a není-li možná výměna za bezvadné plnění či odstranění vady, Prodávající uhrazenou cenu, včetně částky za poštovné a balné, poukáže na účet Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 OZ).

  Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, díla, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

  Snížená kvalita zboží/díla/výsledku služby, která vznikla v důsledku nízkého rozlišení předaných materiálů Kupujícím, nemůže být předmětem reklamace.

  Právo na reklamaci zboží/díla/výsledku služby není možné uplatňovat u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. odstín fotografií a barevné podání. Stejně tak není možné uplatňovat právo na reklamaci v případě, že barvy na dodaných produktech stoprocentně nesouhlasí s předanými materiály Kupujícího.

  V případě nespokojenosti se Kupující může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy kupní a/nebo o dílo a/nebo o zajištění služby je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy Kupující poprvé kontaktoval Prodávajícího za účelem řešení sporu.

 7. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

  Kupující bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V souladu s § 1837 OZ tedy Kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.

  Kupující, jako spotřebitel, nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Záruka

  Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží/díla pořízeného prostřednictvím e – shopu v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží/provedením díla Kupujícím. Pro uplatnění práv ze záruky platí příslušná ustanovení OZ.

 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  Jakékoliv údaje o Kupujícím, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k Prodávajícímu jménem Kupujícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

  Osobní údaje Prodávající uchovává a shromažďuje pouze za účelem uzavření smlouvy, splnění smlouvy, provedení reklamace a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, pro účely poskytování případných slev, zasílaní obchodních sdělení a jiných výhod pro zákazníky.

  Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající osobní údaje Kupujícího nepředává žádné další osobě, v minimálním rozsahu nezbytně nutném pro doručení je České Poště.

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány po dobu nejméně 5 – ti let, nejdéle však po dobu stanovenou právním přepisem, a to pouze v elektronické formě . Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto OP, kde jsou srozumitelně popsány.

  Kupující bere na vědomí svá oprávnění dle z.č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Prodávajícího písemně odvolat.

 10. Autorská práva

  Kupující prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který předává Prodávajícímu ke zpracování. Kupující tedy plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

 11. Další ustanovení

  Kupující nesmí v rámci e - shopu umisťovat či užívat materiály, které jsou v rozporu s platným právním řádem ČR, jsou v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem omezují soukromí jiných osob. Takové materiály je Prodávající oprávněn bez náhrady odstranit.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 7.10.2019

Kontaktujte nás


Poušov 1007, Třebíč


704 435 567


info@drevenapohlednice.com